Uncategorised

मध्य रेल की 22 जोड़ी, खाली चलनेवाली गाड़ियाँ का रद्दीकरण 30/6/2021 तक बढ़ा

1: 01027/28 दादर – पंढरपुर – दादर त्रिसाप्ताहिक वाया दौंड, कुरडुवाडी

2: 01041/42 दादर – साईं नगर शिर्डी – दादर वाया दौंड कॉर्ड सप्ताह में 4 दिन

3: 01131/32 दादर – साईं नगर शिर्डी – दादर त्रिसाप्ताहिक वाया मनमाड़

4: 01139/40 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई – गदग – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई

5: 01403/04 नागपुर – छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर – नागपुर वाया अकोला, परभणी

6: 01411/12 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई – कोल्हापुर – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई महालक्ष्मी

7: 02015/16 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई – पुणे – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई इंद्रायणी

8: 02035/36 पुणे – नागपुर – पुणे त्रिसाप्ताहिक

9: 02041/42 पुणे – नागपुर – पुणे साप्ताहिक

10: 02043/44 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई – बीदर – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई

11: 02109/10 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई – मनमाड़ – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई पंचवटी

12: 02111/12 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई – अमरावती – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई

13: 02113/14 पुणे – नागपुर – पुणे गरीबरथ

14: 02115/16 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई – सोलापुर – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई सिध्धेश्वर

15: 02117/18 पुणे – अमरावती – पुणे वातानुकूलित

16: 02147/48 दादर – साईं नगर शिर्डी – दादर साप्ताहिक वाया मनमाड़

17: 02189/90 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई – नागपुर – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई दुरन्तो विशेष

18: 02207/08 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई – लातूर- छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई

19: 02223/24 पुणे – अजनी – पुणे वातानुकूलित हमसफ़र

20: 02239/40 पुणे – अजनी – पुणे

21: 02271/72 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई – जालना – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई जनशताब्दी विशेष

22: 01223/24 लोकमान्य तिलक टर्मिनस एर्नाकुलम जंक्शन लोकमान्य तिलक टर्मिनस दुरन्तो

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s